Prihlásenie
Registrácia
Nákupný košík
0 ks / 0,00 €  
ZÁKAZNÍCKA LINKA:
+421(0)905 83 33 54
Prihlásenie
Zabudli ste Vaše heslo?
Ešte nemáte vytvorený účet?
Vytvoriť nový účet
ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní

osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je

AGF INVEST, s.r.o.
Balkánska 133,
Bratislava 851 01
IČO: 34 117 865

(ďalej len: "správca")

2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Balkánska 133, Bratislava 851 01
email: info@agfinvest.sk
telefón: +421(0)905 83 33 54

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická

osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné

údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických,

kultúrnych alebo spoločenských.

4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje poverenca: ing.Antónia Puhovichová, antonia.puhovichova@agfinvest.sk.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:
5. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

6. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
7. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f)

GDPR,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1

písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke

tovaru alebo služby.
8. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie a zaslanie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi

Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt).

Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť

alebo ju plniť zo strany správcu.

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV
9. Správca uchováva osobné údaje:

po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných

vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na

základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV (SUBDODÁVATELIA SPRÁVCU)
10. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
zaisťujúce marketingové služby

VI. VAŠE PRÁVA
11. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu

osobných údajov.

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
12. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

13. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

14. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
15. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich

v celom rozsahu prijímate.

16. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste

zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu akceptujete.

17. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a

zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021.

Nájdete nás
Predajňa BRATISLAVA
AGF INVEST, s.r.o.
Balkánska 123, OD-Jednota
850 01 Bratislava

Tel.: 0905 83 33 54
E-mail: info@agfinvest.sk

webdizajn a programovanie webdizajn.glirp.sk, easyShop v2.8
©2012 www.bikemania.sk, všetky práva vyhradené